Länkar

Annons:



Här är en sammanställning av länkar till olika projekt som har gjort data inom arkeologi och museum sökbar.

Under de senaste åren, har det dykt upp flera olika projekt där syftet är att man ska kunna söka efter data inom arkeologi och museiområdet. Flera av dessa innehåller delvis samma typ av data och de flesta bygger på frivilligt deltagande i att leverera data. Bra men man blir lätt lite förvirrad. Här är en sammanställning över ett antal sådana. Informationen kommer från respektive projekts hemsida. (Om något är felaktigt eller missat, kontakta mig gärna så rättar jag till det).

Aktuell Arkeologi
Aktuell Arkeologi är en webbtjänst som via en karta visar pågående arkeologiska undersökningar, eller andra evenemang som har med arkeologi att göra.
Tjänsten drivs av Riksantikvarieämbetet i samarbete med arkeologiutövare i Sverige. Arkeologiutförarna väljer själva att skaffa inloggning och vilka projekt och evenemang de vill lägga in. Riksantikvarieämbetet administrerar tjänsten.

DigitaltMuseum
DigitaltMuseum är en gemensam webbportal för sökning i samlingarna hos de anslutna museernas samlingar.  DigitaltMuseum finns både i Norge och Sverige. Just nu har fem av institutionerna i Sverige webbpublicerat delar av sina samlingar. De flesta objekt på DigitaltMuseum hämtas från museer och arkiv som använder databassystemet Primus och utgörs av fotografier, föremål, skisser mm. Varje enskild institution har själv godkänt vad som ska webbpubliceras, och ansvarar för att personuppgiftslagen (PUL) och upphovsrättslagar följs.

Primus
Primus är ett databassystem speciellt utvecklat för museers behov. Med Primus kan museerna hantera och tillgängliggöra sina stora och varierande samlingar. Primus används av ett hundratal museer i Norge och Sverige.  Svenska användare är i dag ett tiotal små och stora institutioner med olika ämnesinriktningar och verksamhet. DigitaltMuseum hämtar och presenterar objekten på sin webbportal från data i Primus.

Primus Arkeologi
Primus Arkeologi är ett utvecklingsprojekt som avser att utöka och förbättra föremålförvaltningssystemet Primus, för att kunna hantera och förvalta information från arkeologiska undersökningar. Det  innehåller arkeologisk information som just nu används av ett antal organisationer som deltar i Kulturit.no/Primus och DigitaltMuseum och medverkar i projektet Primus Arkeologi. Här kan man hitta information om:
Kulturminnen som läses ner från FMIS via K-samsök
Undersökningar – undersökningslistor från medverkande museer
Arkeologiska kontext – möjligheter att hantera undersökningsenheter – kontext och undersökningsområden – som länkade data.
Terminologi som beskriver arkeologisk undersökningsinformation (åtminstone en början).
Auktoritetsposter för personer och organisationer som utfört och medverkat i undersökningarna
Samtliga kategorier av information ska kunna läsas ner till Primus och användas vid förvaltning av fynd och prover. Informationen är öppen att använda för alla, t ex genom tjänstens API.

Svensk Nationell Datatjänst
Svensk Nationell Datatjänst (SND) tillgängliggör svensk forskningsdata från forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, medicin & hälsa. Syftet är att underlätta forskares tillgång till befintliga data, nationellt såväl som internationellt. Ett tema i SND är Historia och Arkeologi. Här har man sedan hösten 2012 publicerat GIS-data till cirka 450 utgrävningsprojekt inklusive deras arkeologiska rapporter. T.ex. arkeologiska undersökningar utförda under 2000-talet i Östergötland  och från Ostlänken-projektet.

K-samsök
K-samsök, samlar, tillgängliggör och länkar ihop kulturarv från svenska museer och andra minnesinstitutioner som är anslutna. Data om kulturarv – till exempel museiföremål, bildsamlingar och arkivhandlingar – som finns på en mängd olika institutioner och platser samlas in till K-samsöks databas och görs därifrån tillgänglig för användning, berikning och utveckling. Vem som helst kan bygga egna tillämpningar genom K-samsöks API.
Kringla och Platsr är två exempel på tillämpningar av K-samsök. Fler applikationer kan man hitta här. K-samsök utvecklas och förvaltas av Riksantikvarieämbetet i samverkan med svenska minnesinstitutioner och myndigheter samt webbtjänsten Europeana som tillgängliggör europeiskt kulturarv.

Samla
Samla är Riksantikvarieämbetets öppna arkiv. Här kan man, söka, läsa och ladda ner Riksantikvarieämbetets publikationer, arkeologiska rapporter från Riksantikvarieämbetes arkeologiska uppdragsverksamhet (UV) för åren 2000-2012 samt uppdragsarkeologiska rapporter från 2013. Från år 2013 och framåt ska alla uppdragsarkeologiska rapporter från alla undersökare levereras in till Riksantikvarieämbetet efter att en arkeologisk undersökning utförts. Dessutom finns den digitala versionen av tidskriften Fornvännen från 1906 och framåt.

Fornsök
I Riksantikvarieämbetets nationella fornminnesinformationssystem (FMIS), finns information om samtliga kända fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige. Informationen är nåbar via söktjänsten Fornsök, som är öppen för alla. Yrkesanvändare kan ansöka om inloggning för att kunna göra datauttag via Fornsök.
Fornminnesinformationen kommer huvudsakligen från inventeringar och arkeologiska undersökningar. En stor del av informationen har registrerats i samband med den fornminnesinventering som utfördes i Riksantikvarieämbetets regi i olika omgångar från 1938 fram till 2002. Idag är det främst museer, organisationer och aktörer som arbetar med arkeologiska utredningar och undersökningar som tillför ny information. Riksantikvarieämbetet tar inte mot någon information direkt från allmänheten utan vill att en arkeologisk aktör gör en bedömning och sedan rapporterar in till oss.

Carlotta
Carlotta är ett databassystem för museisamlingar. Systemet ägs idag av Statens museer för världskultur där Etnografiska museet, Världskulturmuseet, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet ingår. Idag är det 13 olika museer som använder Carlotta. Grundidén med Carlotta är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar. En utgångspunkt har varit CIDOCs internationella sätt att namnge dataelement, vilket anpassats för svenska förhållanden som SWETERM i samarbete med CIDOC. Det finns möjlighet att leverera information till k-samsök från Carlotta, vilket flera museer utnyttjar

Sofie
Sofie är ett databassystem för samlingshantering som utvecklas vid, och tillhandahålls av, Västerbottens museum. Programmet hanterar föremålssamlingar och fotosamlingar, med mera. Sofie nyttjas i dagsläget av mer än 400 kunder – på museer, hembygdsföreningar och kommunarkiv.

DAP
En samordnad och tillgänglig fornminnesinformation är nödvändig för att samhället ska kunna utvecklas. Därför driver Riksantikvarieämbetet ett femårigt program: DAP-programmet, som pågår fram till och med 2018. DAP-programmet är ett arbete med att utveckla den digitala arkeologiska processen. Riksantikvarieämbetet kommer att leda och driva arbetet med DAP-programmet i dialog och samarbete med länsstyrelserna och sektorn i övrigt.
I projektet planeras bl.a. detta:

  • Nytt nationellt register för fornlämningar
  • Nationellt register för arkeologiska uppdrag. Registret samlar grundinformation om utredningar, undersökningar och inventeringar
  • Gemensam lagringsplats för digitala undersökningsresultat, så som rapporter och fältdata.
  • Skapande av en tjänst som ger samlad tillgång till landets alla beslut enligt kulturmiljölagen (KML).

Annons: